Izrada drvene sjenice

Izrada drvene sjenice i prilaznih staza.